خرید فرز فرم

با انتخاب فیلترها به فرز فرم مورد نظرت برس!

برند فرز فرم لطفاٌ انتخاب نمایید...
بلید کات BLADE CUT
قطر فرز فرم لطفاٌ انتخاب نمایید...
1.5 میلیمتر
10 میلیمتر
12 میلیمتر
14 میلیمتر
16 میلیمتر
19 میلیمتر
2 میلیمتر
25 میلیمتر
3 میلیمتر
4 میلیمتر
5 میلیمتر
6 میلیمتر
8 میلیمتر
قطر شنک فرز فرم لطفاٌ انتخاب نمایید...
دنباله قطر 3 میلی متر
دنباله قطر 6 میلی متر
نوع دانه بندی لطفاٌ انتخاب نمایید...
D
N
S

عوامل مهم انتخاب فرز فرم

* قطر

* قطر ساق یا شنک

* فرم دانه بندی

شماره تلفن همراه مثال: 09022662666
آیا حساب کاربری دارید؟
Enter One Time Password
One Time Password (OTP) has been sent to your mobile,please enter the same here to login.
آیا حساب کاربری دارید؟
شماره تلفن همراه مثال: 09022662666
Enter One Time Password
One Time Password (OTP) has been sent to your mobile,please enter the same here to login.